फ्लॅट विकणे

 


Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :३ बीएचके प्रिमिअम न्यू बंगलो
पत्ता:सानेगुरुजी, राजोपाध्येनगर, कोल्हापूर
मो.: ७२७६०८०९०९
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :२ बीएचके प्रिमिअम रेडीपझेशन रो बंगलोज
पत्ता: आविष्कार इन्फा , सृश्ष्टी पार्क, भारती विद्यपीठजवळ , कोल्हापूर

पार्किंग : कार पार्किंग
मो.: ९३२२१०२३२३
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे : ४ बीएचके रो बंगलोज जा .६५०, बा. १२५०
पत्ता:गणेशपार्क, बोद्रेनगर
मो.: ९७६६९१९२५६, ९८५०९९०९२१
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :१ बीएचके फ्लॅट
पत्ता:श्रीकृष्ण कॉलनी, संभाजीनगर , स्टॅन्ड ते देवकर पाणंद चौक रोड, कोल्हापूर
मो.: ९९२२८८३४४४ , ९८६०५८१२०४

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे :१ व २ बीएचके रो बंगलो
पत्ता: सासणे माळ वडणगे
मो.: ९९७०३२९९०१, ९७६६८५४७४७


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने