कंपनी स्टाफ

 

कंपनी नाव :कामत ब्रदर्स
पोसिशन च नाव :पेट्रोल पंप अटेंडंट
पत्ता : सांगली फाटा शिरोली (पु ) कोल्हापूरकंपनी नाव :सहारा साईनेज
पोसिशन च नाव :लेडीज टेलीकॉलिंगसाठी
पत्ता : शाहूपुरी ५वी गल्ली कोल्हापूर
मो.: ९८२२३६४८४८
कंपनी नाव :व्ही.पी. एन्टरप्रायझेस
पोसिशन च नाव :लेडीज अकाउंटंट २
पत्ता : नागाव फाटा, शिरोली
मो.: ८००७७१९५६९

कंपनी नाव :पुष्पमाला ग्रंथ भांडार
पोसिशन च नाव :मुले पाहिजे

पत्ता : महाद्वार रोड , कोल्हापूर


कंपनी नाव :बी. एन . परमाळे सायकल स्टोअर्स
पोसिशन च नाव :काउंटरसाठी मुले पाहिजे
पत्ता : कोल्हापूर

मो.: ९९२३४१५३५७ ९६६५७६३०६७


टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने