प्लॉट विकणे आहे

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: १२०००  sq.ft 
पत्ता: रुईकर कॉलनी, कोल्हापूर

मो.: ९४२२४०७७०६

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २५०० sq.ft  एनए प्लॉट

पत्ता: फुलेवाडी रिंगरोड कोतवाल नगर मागे, कोल्हापूर

मो.: ९८८१२३१६४८

   
Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ९५०० चौ. फूट. रि.स. नं ८४५

पत्ता: वेटाळे मळा, कदमवाडी, बावडा रोड, कोल्हापूर,

मो.:९४२२६२०६३२

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: ८००० ते १०००० sq.ft 

पत्ता: रुईकर कॉलनी समोर लांबोरे हौसिंग सोसायटी जवळ इ वॉर्ड, कोल्हापूर

मो.:९७६६०४६१७९ 

Sq. ft. / B.H.K. / गुंठे: २१०० sq.ft

पत्ता: फुलेवाडी रिगरोड, मोहिते पाटील नगर अल्फान्सो इंग्लिश स्कूल शेजारी, कोल्हापूर

मो.:९३७०४२५१०० ९३७०७०६०४१

  

टिप्पणी पोस्ट करा

थोडे नवीन जरा जुने